§ 1   Brosamverkan

Brosamverkan är en ideell förening, som bildas genom en sammanslutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer i Sverige, vilka arbetar med forskning, projektering, konstruktion, byggnation, materialtillverkning och underhåll etc. av broar och tunnlar (verksamhetsområdet). Föreningens säte är i Göteborg

Alla arrangemang i föreningen i form av kurser, workshops, seminarier, studiebesök mm. bör vara självfinansierade. Om överskott uppstår skall de användas till att täcka kostnader som kan uppstå i föreningens verksamhet och är förenliga med de i § 2 upptagna målsättningarna.

§ 2   Målsättningar

Föreningen har följande målsättningar:

 • Att verka för kunskapsspridning och kompetensutveckling genom att arrangera kurser, workshops och seminarier för personer som arbetar i branschen.
 • Att arrangera ”Brobyggardagen” årligen i Göteborg, i avsikt att informera branschen om ny kunskap och teknik, aktuella projekt samt andra områden av intresse.
 • Att verka för erfarenhetsåterföring mellan samtliga aktörer i branschen.
 • Att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt att initiera, driva och finansiera utvecklingsverksamhet av mindre omfattning.
 • Att som remissinstans ge synpunkter på branschfrågor inom bro- och tunnelområdet, som utformning och tillämpning av normer och regler för upphandling samt spelregler och rollfördelning i branschen etc.
 • Att verka för branschens goda anseende och rykte.
 • Att verka för att öka intresset för branschen.
 • Att finansiera priset och utse jury för val av ”Årets Brobyggare”.
 • Att förmedla och initiera internationella kontakter bl.a. i avsikt att främja export av svenskt kunnande samt import av utländskt kunnande inom verksamhetsområdet.
 • Att verka för en bättre branschsamverkan och en mer enhetlig hantering av kravnivåer och spelregler etc.

§ 3   Medlemskap

Föreningen är öppen för alla företag, institutioner, statliga och kommunala organisationer samt privatpersoner i Sverige, som arbetar inom verksamhetsområdet enligt § 1.

Som företag m m räknas en juridisk person. Varje företag, institution och organisation har en röst vardera i de beslut som tas i föreningen. Privatpersoner har ingen rösträtt.

Privatpersoner betalar ingen inträdesavgift eller medlemsavgift.

§ 4   Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår för Brosamverkan är kalenderår.

§ 5   Möten

Föreningen har minst två möten per år, som är öppna för representanter för samtliga medlemmar i föreningen. Ett av dessa möten är också årsmöte för föreningen.

Ordinarie årsmöte skall äga rum före mars månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar så påkallar.

§ 6   Årsmöte

Vid det ordinarie årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Beslutsmässighet.
 • Verksamhetsberättelse med balansräkning och resultat, samt revisionsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för styrelse.
 • Val av styrelsens ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter.
 • Val av valberedning, bestående av tre representanter för medlemmarna.
 • Val av två revisorer samt en suppleant till dessa.
 • Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift.
 • Riktlinjer för föreningens verksamhet för innevarande verksamhetsår och fastställande av budget.
 • Behandling av motioner från medlemmar och enskilda representanter för medlemmarna.

§ 7   Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av minst fem och högst sju personer, som skall vara representanter för någon medlem. Styrelsens ledamöter skall utses så att olika intresseriktningar blir tillgodosedda. Följande områden bör vara företrädda i styrelsen: beställare, entreprenörer, konsulter och högskola/universitet.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en till tre övriga ledamöter. Styrelsemedlemmar väljs på två år, på ett sådant sätt att halva styrelsen väljs vid det ordinarie årsmötet.

§ 8   Styrelsens uppgift

Styrelsen leder och följer upp den verksamhet som bedrivs av föreningen, och har därvid följande uppgifter:

 • Att genom utsedda arbetsgrupper genomföra beslutad verksamhet.
 • Att sprida information om verksamheten.
 • Att föra aktuellt medlemsregister.
 • Att arkivera protokoll och andra viktiga handlingar.
 • Att förvalta och redovisa föreningens penningmedel.
 • Att kalla föreningen till årsmöte senast 6 veckor i förväg.
 • Att förbereda ärenden som skall behandlas av föreningen.

§ 9   Styrelsens möten

Styrelsen samlas när någon styrelseledamot finner detta erforderligt. Vid mötet förs protokoll. Fråga om beslutsmässighet skall behandlas. För att beslut skall kunna fattas skall minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande eller skriftligt tillkännagett sin anslutning till det framställda yrkandet. Ledamot, som ej biträder fattat beslut, har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Beslut fattas i regel genom öppen omröstning, och med enkel majoritet, varvid ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal. Om så begärs tillämpas sluten omröstning. I detta fall är lotten avgörande vid lika röstetal.

§ 10   Stadgeändring

Frågan om stadgeändring skall behandlas vid två på varandra följande årsmöten. Ändringsförslag skall anges i kallelsen. För beslut fordras enkel majoritet vid det första årsmötet och 2/3 majoritet vid det andra årsmötet.

§ 11   Föreningens upplösning

Fråga om föreningens upplösning skall behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varvid det andra är ett ordinarie årsmöte. Förslag om föreningens upplösning skall anges i kallelsen. För beslut om föreningens upplösning fordras enkel majoritet vid det första årsmötet och 2/3 majoritet vid det andra årsmötet.

Vid upplösning av föreningen skall de behållna tillgångarna fonderas och användas för forskning och utveckling eller utbildning inom verksamhetsområdet.

 

Göteborg den 30 augusti 2012.